Presented to the 2nd Outward Bound Australia Staff Symposium, Tharwa, ACT, Australia, 2001